قوانین و بخش نامه های تجاری

بخشنامه صادرات شیشه   توضیحات         فایل ضمیمه           توضیحات2              فایل ضمیمه2

شرایط صادرات خوراک ماهیان و  آبزیان          توضیحات

شرایط گمرکی حلال 402 در صادرات رزین و الکید رزین  توضیحات             فایل ضمیمه    

اجباری شدن قرنطینه گیاهان صادراتی   توضیحات               فایل ضمیمه              

فهرست تکمیلی (مرحله هشتم) تولیدکنندگان و صادر کنندگان مقاطع فولادی    توضیحات     فایل ضمیمه

;