قوانین و بخش نامه های تجاری

فهرست واحدهای تولید کننده ورق و شمش فولادی     توضیحات         فایل ضمیمه

ضوابط صادرات قرآن کریم       توضیحات     فایل ضمیمه

تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل   فایل ضمیمه یک       فایل ضمیمه دو

تعیین عوارض صادراتی پودر آب پنیر        فایل ضمیمه

بخشنامه صادرات شیشه   توضیحات         فایل ضمیمه           توضیحات2              فایل ضمیمه2

شرایط صادرات خوراک ماهیان و  آبزیان          توضیحات

شرایط گمرکی حلال 402 در صادرات رزین و الکید رزین  توضیحات             فایل ضمیمه    

اجباری شدن قرنطینه گیاهان صادراتی   توضیحات               فایل ضمیمه              

فهرست تکمیلی (مرحله هشتم) تولیدکنندگان و صادر کنندگان مقاطع فولادی    توضیحات     فایل ضمیمه

 

;