تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره مدت دوره
(ساعت)
روز ساعت شروع دوره وضعیت
۱ قراردادهای بازرگانی بین المللی ۲۰ پنجشنبه ها ۱۴-۱۸ ۳۰ فروردین ماه97 برگزار شد
۲ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد106] ۳۲ جمعه ها ۹-۱۳ ۳۱ فروردین97 برگزار شد
۳ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد107] ۳۲ جمعه ها ۹-۱۴ ۲۱ اردیبهشت ماه97 برگزار شد
۴ مکاتبات بازرگانی بین الملل ۲۰ پنجشنبه ها ۱۵-۱۹ ۳۱ خرداد ماه97 برگزار شد
۵ روش پرداخت بین المللی وآشنایی با فاینانس و ریفاینانس ۱۶ جمعه ها ۹-۱۴ ۳۱ خرداد ماه97 برگزار شد
۶ دوره جامع سامانه پنجره واحد فرامرزی EPL ۱۲ جمعه ها ۱۴-۱۸ ۱ تیر ماه97 برگزار شد
۷ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد108] ۳۲ جمعه ها ۹-۱۴ ۱ تیر ماه97 برگزار شد
۸ دوره مذاکره و زبان بدن ۲۰ جمعه ها ۱۵-۱۹ ۱۵ تیر ماه97 برگزار شد
۹ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد109] ۳۲ جمعه ها ۱۴-۱۸ ۲۹ تیر ماه97 برگزار شد
۱۰ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد110] ۳۲ جمعه ها ۹-۱۳  ۱۹مرداد ماه97 برگزار شد
۱۱ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد111] ۳۲ جمعه ها ۱۴-۱۸ ۲۳ شهریور ماه97 برگزار شد
۱۲ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد112] ۳۲ جمعه ها ۹-۱۳ ۲۰ مهر ماه97 برگزار شد
۱۳ دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل [کد113] ۳۲ جمعه ها ۱۴-۱۸ ۲ آذر ماه97 برگزار شد
۱۴ کارگاه کار با سامانه پنجره واحدتجارت فرامرزی EPL ۱۰ پنجشنبه ۱۴-۱۹ ۸ و ۹ آذر ماه97 برگزار شد
;