بارنامه شخص ثالث

بارنامه شخص ثالث


در تجارت بین المللی بعضاً اتفاق می افتد که کل کالای تعهد شده مربوط به صادرات را فروشنده به تنهایی نمی تواند تهیه نماید لذا بدین ترتیب تهیه قسمتی از کالای خود را به متصدیان حمل و نقل یا فروشنده واگذار می نماید، در این گونه موارد از بارنامه شخص ثالث استفاده می شود.

در این بارنامه ارسال کننده یک شخص یا مؤسسه دیگری غیر از ذی نفع در اعتبارات اسنادی می باشد، در گذشته در نشریات مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی قبول این بارنامه مجاز شمرده نمیشد به دلیل این که خریدار اغلب با شخص ثالث که برحسب تقاضای ذی نفع اعتبار، عهده دار تحویل کالا به حمل کننده می گردید، آشنابی ندارد و احتمال بروز خطراتی یا خساراتی را از این بابت می دهد لذا ممکن است از قبول بارنامه شخص ثالث خودداری نماید و به همین علت در نشریات قبلی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی قبول چنین بارنامه ای از طرف بانک ها مجاز نبود. در همین راستا بعضی از بانک های پرداخت کننده و معامله کننده چنین بارنامه هایی( که عاملین حمل و نقل یا فورواردر از طرف فروشنده ترتیب حمل کالا را می دهد)، علی رغم اعلام پذیرش بارنامه شخص ثالث در متن اعتبار اسنادی مربوطه، از ذی نفع اعتبار می خواهند ظهر بارنامه را امضا نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که ذی نفع اعتبار در جریان حمل کالا قرار گرفته است.


از طرف دیگر بعضاً گروهی از خریداران از قبول بارنامه شخص ثالث خودداری می نمایند چون طبق شرایط اعتبار، این ذی نفع اعتبار است که باید اسناد را به بانک ارایه و در نتیجه وجه اسناد را دریافت دارد و در واقع مالک قانونی اسناد را ذی نفع اعتبار می دانند. با توجه به نظرات فوق از آنجا که برخی از کشورها بارنامه شخص ثالث را قبول می نمودند و بعضی دیگر از پذیرفتن آن خودداری می کردند لذا اتاق بازرگانی بین المللی مقرر نمود که بارنامه شخص ثالث مورد قبول است مگر اینکه در اعتبار به صورت دیگری تصریح شده باشد.
 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

coffebazar شگفتانه های هفتگی

------------------------------------------------------------

-بارنامه و انواع آن

------------------------------------------------------------

-ویژگی های بارنامه معتبر

------------------------------------------------------------

- انواع اسناد حمل (بارنامه و راهنامه)

------------------------------------------------------------

- بارنامه مستر گروهی

------------------------------------------------------------

-کریدور حمل و نقل چیست؟

------------------------------------------------------------

-عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه حمل و نقل

------------------------------------------------------------

-تاریخچه حمل و نقل

------------------------------------------------------------

-نکات حقوقی در باب حمل و نقل بین المللی

------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.