فورس ماژور نسخه 2020

فورس ماژور در لغت به معنی قوه قاهره است. به موجب شرط فورس ماژور که در قرارداد درج می‌شود، اگر یک واقعه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و خارج از اراده‌، هر یک از طرفین را از انجام تعهدات قراردادی‌اش بازدارد، از مسئولیت معاف و مبرّی خواهد بود.

اثر شرط دشواری یا عسر و حرج ICC، فسخ نیست بلکه طرفین باید برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید حاصل از وقوع عسر و حرج مذاکره نمایند و سعی کنند شروط قراردادی جایگزین را متناسب با اوضاع و احوال جدید، با تراضی بیابند و در صورتی که به تراضی دست نیابند، تازه نوبت به فسخ می‌رسد.

در راستای شیوع بیماری کرونا و تاثیر ویروس کوید 19 بر تجارت بین الملل و اقتصاد برنامه زنده ای با عنوان بررسی متن جدید شرط فورس ماژور اتاق بازرگانی بین المللی تحت تاثیر کوید 19 نسخه مارچ 2020 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 22 با حضور دکتر رحیم محترم در اینستاگرام مجموعه برگزار می شود. 

جهت دسترسی به متن زبان اصلی فورس ماژور اتاق بازرگانی بین المللی می توانید فایل آن را از بخش پایین دانلود نمایید.

دانلود فایل

 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

------------------------------------------------------------

-انواع قرار دادهای بین المللی

------------------------------------------------------------

-نکات اساسی در تنظیم قراردادهای بازرگانی بین الملل

------------------------------------------------------------

-اشتباهات رایج در قراردادهای بین المللی

------------------------------------------------------------

-دموراژ و دیسپچ در قرار دادهای بین المللی

------------------------------------------------------------

-قرار دادهای بیمه

------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.