اصول و مبانی تجارت و بازرگانی بین الملل 2

اصول و فنون مذاکره وترفند تهدید در مذاکره:

مذاکره در یک محیط طبیعی و انسانی اتفاق میافتد و همه انسانها الزاما اشخاص خوبی نیستند .ممکن  است گاهی اوقات ما در جلسات مذاکره تهدید شویم .منظور از تهدید این است که طرف مقابل از ما بخواهد که یا نظر او را بپذیریم یا ادامه کار و مذاکره را فراموش کنیم .در زبان انگلیسی گفته میشود (TAKE IT  OR  LEAVE  IT) یا حرف آخر من این است یا قبول کن یا خدانگهدار.

واقعی بودن تهدید را  چگونه بسنجیم؟ برای این امر ابتدا بایدجو جلسه را آرام نمود و بدون دادن کوچکترین امتیازی سعی نماییم دو تا سه دقیقه صحبت کنیم و در طرف مقابل نرمش ایجاد نماییم .لحن صدا و  کلمات انتخاب شده به هیچ عنوان نباید التماسی بوده و یا اشتیاق ما را نشان دهد .باید محکم و مودبانه و با آرامش صحبت نمود.

اما نکته مهم این است که در آن دو تا سه دقیقه راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟ به بیان دیگرم از  چه  چیزی صحبت کنیم؟ پیشنهاد میشود راجع به سه مبحث زیر صحبت شود:

1-تجربیات همکاری طرفین در گذشته

2-برنامه های موجود یا آتی برای همکاری

3-توافقات و انتظارات فعلی (منطقی بودن در این مذاکره و داشتن دید بلند مدت)

در این دو یا سه دقیقه از گذشته، آینده و حال صحبت کنید .اگر طرف مقابل نظر خود را تغییر  داد با  احترام کامل با وی رفتار کنید و اگر کو چکترین نرمشی نشان نداد باید هزینه فایده نمود و دید که  چه تصمیمی صحیح است. اگر در زمان مواجه شدن با تهدید کو چکترین امتیازی بدهید طرف مقابل در گام  بعد از ترفند جنازه استفاده خواهد نمود .در شمارو بعد این ترفند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوعات مورد بررسی در این شماره:

-نکاتی در باب قراردادهای نمایندگی

-اصل علت نزدیک در بیمه

-نکاتی در باب پیش پرداخت در تجارت بین الملل

-روش های ارزیابی انتباق کالاهای وارداتی

-گمرک و ترخیص کالا

-شرکت در نمایشگاه

 

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.