دکتر رحیم محترم

سمینار آموزش صادرات
سمینار آموزش زبان بازرگانی
کارگاه آموزش صادرات
دکتر رحیم محترم دوره صادرات
دکتر رحیم محترم آموزش مذاکرات
دکتر رحیم محترم آموزش واردات
دکتر رحیم محترم آموزش قرارداد
دکتر رحیم محترم کتاب
دکتر رحیم محترم آموزش بازرگانی
دکتر رحیم محترم آموزش
دکتر رحیم محترم آموزش زبان
دکتر رحیم محترم کارگاه مکاتبات
دکتر رحیم محترم سمینار قرار دادنویسی
دکتر رحیم محترم سمینار پیش بینی  اقتصاد سال 1398
دکتر رحیم محترم سمینار نفت
دکتر رحیم محترم بازرگانی سال 98
سمینار آموزش صادرات
سمینار آموزش زبان بازرگانی
کارگاه آموزش صادرات
دکتر رحیم محترم دوره صادرات
دکتر رحیم محترم آموزش مذاکرات
دکتر رحیم محترم آموزش واردات
دکتر رحیم محترم آموزش قرارداد
دکتر رحیم محترم کتاب
دکتر رحیم محترم آموزش بازرگانی
دکتر رحیم محترم آموزش
دکتر رحیم محترم آموزش زبان
دکتر رحیم محترم کارگاه مکاتبات
دکتر رحیم محترم سمینار قرار دادنویسی
دکتر رحیم محترم سمینار پیش بینی  اقتصاد سال 1398
دکتر رحیم محترم سمینار نفت
دکتر رحیم محترم بازرگانی سال 98

توضیحات

دکتر رحیم محترم

دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسي ارشد مديريت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران کارشناسي مديريت امور گمركي از دانشگاه هرمزگان        دانلود رزومه دکتر رحیم محترم