اصطلاحات اینکوترمز 2020

اصطلاحات اینکوترمز 2020

 

اصطلاحات اینکوترمز به مجموعه قواعد تشکیل دهنده اینکوترمز گفته می شود. در این مقاله به ترجمه فارسی قواعد اینکوترمز 2020 پرداخته ایم در صورت آگاهی کامل از جزئیات اینکوترمز حتما کتاب اینکوترمز 2020 یا pdf آن را از سایت تهیه نمایید. در ادامه به ذکر تمامی اصطلاحات اینکوترمز از بدو شکل گیری اینکوترمز سال 1936 تا اصطلاحات اینکوترمز 2020 پرداخته ایم.

در نسخه اینکوترمز 2020 قاعده DAT به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی به قاعده DPU تغییر نام داده است. در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کالا و هزینه آن می باشد. تعهدات در برخی قواعد از جمله  قواعد CIP تغییر نموده است. در نسخه اینکوترمز 2010  فروشنده در این قاعده مکلف به ارائه بیمه نامه با حداقل پوشش بیمه ای بود اما در نسخه 2020 فروشنده مکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش کلوز A می باشد. قواعد اینکوترمز 2020 در برگیرنده 11قاعده در 4دسته به شرح زیر می باشد:

 

اصطلاحات اینکوترمز 2020

 

آموزش اصطلاحات اینکوترمز 2020

قاعده EXW اینکوترمز 2020: تحویل کالا در محل تعیین شده فروشنده

EXW: EX Works

قاعده FCA اینکوترمز 2020: تحویل کالا به حمل کننده در محل مبدا تعیین شده

FCA:Free CArrier

قاعده CPT اینکوترمز 2020: کرایه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده

CPT: Carriage Paid To 

قاعده CIP اینکوترمز 2020: کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده   

CIP: Carriage & Insurance Paid to

قاعده DAP اینکوترمز 2020: تحویل در محل مقرر در مقصد تعیین شده

DAP: Delivered At Place

قاعده DPU اینکوترمز 2020: تحویل در محل مقرر پس از تخلیه

 DPU: Delivared at Place Unloaded

قاعده DDP اینکوترمز 2020: تحویل کالا در مقصد تعیین شده بعد از ترخیص صادراتی

 DDP: Delivered Duty Paid

قاعده FAS اینکوترمز 2020: تحویل کنار شناور در بندر مبدا حمل

FAS: Free Alongside Ship

قاعده FOB اینکوترمز 2020: تحویل روی شناور در بندر مبدا تعیین شده

FOB: Free On Board

قاعده CFR اینکوترمز 2020: هزینه ها و کرایه حمل تا بندر مقصد تعیین شده

CFR: Cost & FReight

قاعده CIF اینکوترمز 2020: ارزش، کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا بندر مقصد

CIF: Cost,Insurrance & Freight

 

اصطلاحات اینکوترمز 1936

اینکوترمز 1936

FAS: Free Alongshide ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

CIF: Cost + Insurance + Freight

ExShip

Ex-Quay

 

اصطلاحات اینکوترمز 1953

آموزش اینکوترمز 1953

FAS: Free Alongside ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

ExShip

Ex-Quay

Ex-Works

FOR: Fee On Rial

FOT: Free On Truck

 

اصطلاحات اینکوترمز 1967

آموزش اینکوترمز 1967

FAS: Free Alongside ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

ExShip

Ex-Quay

Ex-Works

FOR: Fee On Rial

FOT: Free On Truck

Deliverd At Frontier

Deliverd Duty Paid

 

اصطلاحات اینکوترمز 1976

آموزش اینکوترمز 1976

FAS: Free Alongside ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

ExShip

Ex-Quay

Ex-Works

FOR: Fee On Rial

FOT: Free On Truck

Deliverd At Frontier

Deliverd Duty Paid

Fob Air Port

 

اصطلاحات اینکوترمز 1980

آموزش اینکوترمز 1980

FAS: Free Alongside ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

ExShip

Ex-Quay

Ex-Works

FOR: Free On Rial

FOT: Free On Truck

Deliverd At Frontier

Deliverd Duty Paid

Fob Air Port

Free Carier

Freight Carriage paid To

Freight Carriage and Insurance paid to

 

اصطلاحات اینکوترمز 1990

آموزش اینکوترمز 1990

FAS: Free Alongside ship

FOB: Free On Board

C&F: Cost + Freight

ExShip

Ex-Quay

Ex-Works

For: Fee On Rial

FOT: Free On Truck

Deliverd At Frontier

Deliverd Duty Paid

Fob Air Port

Free Carier

Freight Carriage paid To

Freight Carriage and Insurance paid to

Deliverd Duty Unpaid

 

اصطلاحات اینکوترمز 2000

آموزش اینکوترمز 2000

EXW: EX Works

FCA:Free CArrier

FAS: Free Alongside Ship

FOB: Free On Board

CFR: Cost + Freight

CPT: Cariage Paid To

CIF: Cost + Insurance + Freight

CIP: Carriage And Insurance paide to

DAF: Deliverd At Frontier

DEQ: Deliverd Ex-Quay

DES: Deliverd Ex-Ship

DDU: Deliverd Duty Unpaid

DDP: Deliverd Duty Paind

 

اصطلاحات اینکوترمز 2010

آموزش اصطلاحات اینکوترمز 2010

EXW:  EX-Works

FCA:  Free Carrier

CPT:  Carriage Paid To

DAT:  Delivared At Terminal

DAP:  Delivered At Place

DDP:  Delivered Duty Paid

FAS: Free Alongside Ship

FOB:  Free on Board

CFR:  Cost & FReight

CIF:  Cost,Insurrance & FReight

CIP:  Carriage & Insurance Paid to

 

مطالب مشابه:

------------------------------------------------------------

- تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010

------------------------------------------------------------

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

دوره آموزش جامع اینکوترمز

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.