مفاهیم گمرک

مفاهیم گمرک

امور گمرکی و ترخیص کالا
ماده1: مفاهیم اصطلاحات بکار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی بصورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری بعمل آمده باشد:


الف) اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهار کننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.


ب) اظهار کننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتال) تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور بعنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته می شود.


پ) اظهار نامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می نماید.


ت) اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.


ث) ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است.


ج) ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نمایند.


چ) تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.


ح) تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود.


خ) تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.


د) حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل 4% ارزش کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می گردد بعلاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.


ذ) حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.


ر) روز اظهار: زمانی که اظهار نامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهار کننده به صورت دستی یا الکترونیک به گمرک ارائه می شود و شماره ثبت دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.


ز) سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین الملل یا بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 آذر 1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.


ژ) سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرک رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20/06/1373 هجری شمسی به آن پیوسته است.


س) شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب  مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.


ش) صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.


ص) قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.


ض) کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.


ط) کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.


ظ) کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن بطور کامل انجام نشده است.


ع) کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.


غ) کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.


ف) کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.


ق) کنترل های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.


ک) مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.


گ) مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آئین نامه های اجرایی، دستور العمل ها و بخشنامه های که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.


ل) هزینه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمپ، باربری، انبارداری اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد. قابل ذکر است سه بند (ع)، (غ) و (ف) در ماده 2 قانون صادرات و واردات نیز مورد اشاره قرار گرفته اند که با تصویب این قانون بند 1،2 و 3 ماده مذکور لغو شده اند.

 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.     09031142938

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.