افتخارات کسب شده

لوح تقدیر دانشکده کارآفرینی  دانشگاه تهران
مرکز آموزش بازرگانی تهران
لوح تقدیر مرکز آموزش بازرگانی
کنفرانس خرده فروشان ایران
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد
ستاد ویژه فناوری نانو
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه هرمزگان
سازمان مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران
سندیکای داروسازان ایران
روزنامه دنیای اقتصاد
دانشگاه تهران مرکز
لوح تقدیر دانشکده کارآفرینی  دانشگاه تهران
مرکز آموزش بازرگانی تهران
لوح تقدیر مرکز آموزش بازرگانی
کنفرانس خرده فروشان ایران
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد
ستاد ویژه فناوری نانو
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه هرمزگان
سازمان مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران
سندیکای داروسازان ایران
روزنامه دنیای اقتصاد
دانشگاه تهران مرکز

توضیحات

بخشی از مجموعه تندیس و لوح ها که از طرف مجموعه های همکار به رسم تقدیر و تشکر دریافت شده است.