کارگاه آموزش مذاکرات بازرگانی در رشت

مرکز آموزش بازرگانی گیلان
دوره آموزش مذاکره
آموزش مذاکره و موفقیت
آموزش مذاکره
دکتر پرهام قلیچ
دکتر رحیم محترم آموزش صادرات رشت
شهرستان رشت
دکتر رحیم محترم3
دکتر رحیم محترم آموزش مذاکره
مرکز آموزش بازرگانی گیلان
دوره آموزش مذاکره
آموزش مذاکره و موفقیت
آموزش مذاکره
دکتر پرهام قلیچ
دکتر رحیم محترم آموزش صادرات رشت
شهرستان رشت
دکتر رحیم محترم3
دکتر رحیم محترم آموزش مذاکره

توضیحات

کارگاه آموزش مذاکرات بازرگانی بین الملل و موفقیت با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان و تدریس دکتر رحیم محترم و دکتر پرهام قلیچ برگزار گردید