کارگاه آموزش صادرات در مشهد

دوره آموزش صادرات
همایش آموزش صادرات مشهد
سمینار آموزش صادرات
آموزش صادرات خراسان رضوی
آموزش صادرات مشهد
مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
دکتر رحیم محترم
دکتر رحیم محترم آموزش صادرات
دوره آموزش صادرات
همایش آموزش صادرات مشهد
سمینار آموزش صادرات
آموزش صادرات خراسان رضوی
آموزش صادرات مشهد
مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
دکتر رحیم محترم
دکتر رحیم محترم آموزش صادرات

توضیحات

کارگاه آموزش صادرات گام به گام با همکاری مجموعه آموزش بازرگانی مرکز خراسان رضوی (وزارت صنعت، معدن و کشاورزی) برگزار شد