کلاس ها و کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزش قرار دادهای نمایندگی بین الملل
آموزش زبان بازرگانی بین الملل دکتر محترم
دوره های مرکز آموزش بازرگانی
کارگاه تنظیم قرار دادهای بین الملل
آموزش نگارش قرار دادهای تجاری
سمینار آموزش قرار دادهای خرید خارجی
کلاس آموزش صادرات گام به گام
همایش صادرات گام به گام
دوره آموزش تجارت و بازرگانی بین الملل
آموزش بازرگانی دوره تجارت
کارگاه آموزش زبان بازرگانی
کارگاه آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل
دوره آموزش واردات کالا
کلاس آموزش واردات کالا
دوره آموزش واردات و بازرگانی
کارگاه اینکوترمز 2020
آموزش اینکوترمز در بازرگانی
آموزش صادرات به چین
دوره آموزش جامع صادرات
کلاس های آموزشی دکتر رحیم محترم
سمینار آموزش صادرات در سال 98
آموزش قرارداد نویسی
دکتر یحیی علوی
چگونه قرار داد تجاری تنظیم کنیم
آموزش صادرات کالا
آموزش واردات از چین
دکتر رحیم محترم
رزومه دکتر رحیم محترم
کتاب های دکتر رحیم محترم
دوره های دکتر رحیم محترم
محصولات آموزشی دکتر رحیم محترم
دوره های صادرات و واردات
بسته آموزشی صادرات
دانلود کتاب بازرگانی بین الملل
کلاس های بازرگانی دکتر محترم
فیلم آموزش صادرات
کارگاه آموزش قرار دادهای نمایندگی بین الملل
آموزش زبان بازرگانی بین الملل دکتر محترم
دوره های مرکز آموزش بازرگانی
کارگاه تنظیم قرار دادهای بین الملل
آموزش نگارش قرار دادهای تجاری
سمینار آموزش قرار دادهای خرید خارجی
کلاس آموزش صادرات گام به گام
همایش صادرات گام به گام
دوره آموزش تجارت و بازرگانی بین الملل
آموزش بازرگانی دوره تجارت
کارگاه آموزش زبان بازرگانی
کارگاه آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل
دوره آموزش واردات کالا
کلاس آموزش واردات کالا
دوره آموزش واردات و بازرگانی
کارگاه اینکوترمز 2020
آموزش اینکوترمز در بازرگانی
آموزش صادرات به چین
دوره آموزش جامع صادرات
کلاس های آموزشی دکتر رحیم محترم
سمینار آموزش صادرات در سال 98
آموزش قرارداد نویسی
دکتر یحیی علوی
چگونه قرار داد تجاری تنظیم کنیم
آموزش صادرات کالا
آموزش واردات از چین
دکتر رحیم محترم
رزومه دکتر رحیم محترم
کتاب های دکتر رحیم محترم
دوره های دکتر رحیم محترم
محصولات آموزشی دکتر رحیم محترم
دوره های صادرات و واردات
بسته آموزشی صادرات
دانلود کتاب بازرگانی بین الملل
کلاس های بازرگانی دکتر محترم
فیلم آموزش صادرات

توضیحات

بخش هایی از کلاس ها، دوره ها، کارگاه ها و همایش های آموزشی دکتر رحیم محترم در حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل به روایت تصویر